Úvodní ustanovení

Ranč a Rekreační Centrum (dále jen 'poskytovatel') vítá všechny návštěvníky a uživatele svých služeb a ubytovacích kapacit. Před využitím kterékoliv z našich služeb, prosíme o pečlivé přečtení těchto Podmínek služby, které jsou právně závazné pro všechny strany zapojené do poskytování a využívání služeb našeho rekreačního centra. Tímto dokumentem jsou definována práva a povinnosti návštěvníků, hostů a poskytovatele a jsou zde ustanoveny základní podmínky pro všechny transakce a interakce mezi námi a našimi klienty. Těchto Podmínek služby se řídí veškeré aktivity pořádané rančem, včetně, ale neomezující se na ubytování, stravování, turistické aktivity a další služby spojené s provozem a aktivitami ranče.

Práva a povinnosti poskytovatele

Poskytovatel se zavazuje dodávat služby na nejvyšší možné úrovni a v souladu s příslušnými právními normami České republiky. Zaručujeme, že všechny informace a podmínky uvedené na našich stránkách jsou aktuální a pravdivé. Poskytovatel má právo kdykoliv změnit rozsah nebo obsah služeb, informovat o nich klienty a aktualizovat Podmínky služby odpovídajících změnám. Každá změna Podmínek služby bude řádně oznámena a zveřejněna na našich webových stránkách. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu těchto podmínek v případě, že to bude vyžadovat změna legislativy, nové poznatky v oblasti poskytovaných služeb nebo jakýkoliv jiný pádný důvod. V případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi poskytovatelem a klientem bude kladen důraz na vzájemnou dohodu v souladu s právním řádem České republiky.

Práva a povinnosti uživatele služeb

Uživatel služeb, tedy návštěvník nebo host ranče, je povinen seznámit se s těmito Podmínkami služby a řídit se jimi během celé doby pobytu nebo využívání služeb poskytovatele. Uživatel má právo na informace o poskytovaných službách, právo na reklamaci a oprávněné požadavky v souladu s platnými zákony České republiky. Každý uživatel je zavázán dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy stanovené poskytovatelem, respektovat majetek a zařízení rekreačního centra a nezneužívat poskytované služby k nelegálním činnostem. Uživatel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely rezervace a je povinen informovat poskytovatele o všech změnách, které se týkají jeho/její rezervace nebo pobytu.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky služby jsou platné a účinné pro všechny uživatele od okamžiku jejich akceptace při vstupu na webové stránky, při rezervaci služeb nebo při fyzickém vstupu na areál ranče. Směřují ke zlepšení a upevnění vzájemných vztahů mezi poskytovatelem a uživateli. V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů týkajících se Podmínek služby je každý uživatel vyzván, aby kontaktoval poskytovatele pomocí následujícího e-mailu: [email protected] nebo písemně na adresu: Muzeum loutkářských kultur Plzeň, Mikulášské náměstí 1, 301 00 Plzeň, Česká republika. Uvedení kontaktů majitele a poskytovatele je součástí Podmínek služby a umožňuje efektivní a rychlou komunikaci.

Komentáře